Informacje prawne

Niniejszy serwis stanowi własność Gold Coin sp. z o.o. („GC”) z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Wydział XI Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, użytkownik winien zapoznać się z niniejszymi warunkami użytkowania. Dostęp oraz korzystanie przez użytkownika z serwisu oraz materiałów w nim umieszczonych wymaga zaakceptowania niniejszych regulacji. Odmowa akceptacji przez użytkownika niniejszych warunków winna owocować bezzwłocznym opuszczeniem serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza udzielenie zgody na niniejsze warunki oraz ich przestrzeganie. Treści zawarte w serwisie mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako zmieniające lub zastępujące inne szczegółowe informacje wynikające z wykonanych usług. Aby uzyskać informacje o usługach bądź usługi w wyżej wymienionym zakresie oraz warunkach ich świadczenia należy skontaktować się z odpowiednim specjalistą GC.

Z uwagi na specyficzną naturę komunikacji elektronicznej, GC nie gwarantuje i nie zapewnia w sposób jawny lub dorozumiany, niezakłóconego funkcjonowania serwisu, w tym również braku wstępowania opóźnień lub błędów, pominięć lub braku obecności szkodliwego oprogramowania (np. wirusów). Mając na uwadze powyższe GC udostępnia w ramach serwisu informacje i materiały jedynie w aktualnej formie („as is”), nie udzielając w sposób wyraźny lub domniemany jakąkolwiek gwarancji, łącznie z gwarancją dokładności, aktualności i kompletności. GC nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, specjalnych, podlegających odszkodowaniom z nawiązką, odszkodowaniom domniemanym lub z tytułu szkód wynikowych lub jakichkolwiek innych (w tym między innymi odszkodowania za utratę możliwości korzystania, utratę danych lub zysków), niezależnie od przyczyny, w tym między innymi działaniami umownymi, zaniedbaniem lub innymi działaniami niedozwolonymi, wynikającymi lub będącymi w związku serwisem i udostępnianymi w jego ramach informacjami lub materiałami, oraz w związku z kopiowaniem, przedstawianiem lub jakimkolwiek innym zastosowaniem serwisu.

Prawa autorskie i inne prawa do materiałów dostępnych w serwisie stanowią własność GC lub podmiotów udzielających zgód lub licencji na publikowanie określonych materiałów wskazanych w ich treści. Użytkownik jest uprawniony do przeglądania, pobierania i powielania materiałów dostępnych za serwisu jedynie dla własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że użytkownik 1) zachowa wszelkie informacje zawarte w oryginalnych materiałach 2) korzysta z obrazów wraz z dołączonymi do nich opisami oraz 3) umieści następujące informacje dotyczące praw autorskich: © GC. Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved).

Materiały dostępne w ramach serwisu nie mogą być modyfikowane, powielane, przedstawiane publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celach publicznych lub komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody podmiotu dostarczającego treść lub materiał. GC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku nieuzyskania zgody przez użytkownika.

Odsyłacze (linki aktywne) do serwisów internetowych stron trzecich są umieszczone jedynie dla podwyższenia komfortu korzystania z serwisu użytkownika. GC nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w ramach serwisów docelowych, w tym również nie gwarantuje prawdziwości, zupełności i aktualności publikowanych tam materiałów. GC celem ochrony wizerunku Grupy oraz jej członków zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia odsyłaczy do jej serwisów.

Warunki określone w niniejszym dokumencie stosuje się do wszelkich materiałów i treści publikowanych w ramach serwisu. GC zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych regulacji w odniesieniu do poszczególnych materiałów, treści lub ich zbiorów publikowanych w ramach serwisu, poprzez zamieszczenie stosownej informacji prawnej.

Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych staniwi markę handlową Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w 31-724 Kraków, os. Na Wzgórzach 35/8, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Wydział XI Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000597425, całkowity, pokryty kapitał zakładowy 10.000,00 PLN. Celem działalności Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Gold Coin sp. z o.o. jest świadczenie kompleksowego i profesjonalnego consultingu prawnego i biznesowego klientom indywidualnym i korporacyjnym. Wszelkie prawa związane ze znakami graficznymi, logotypami oraz treściami publikowanymi w ramach niniejszego serwisu oraz treściami przekazywanymi lub udostępnianymi zastrzeżone (all rights reserved). (c) KDBiP.